Ги заокружуваме последните две објави за различните особености на македонскиот и на бугарскиот стандарден јазик со овој краток и јасен цитат од проф. Виктор Фридман.