Анонимно прашање: Добар ден. Една моја професорка честопати го користи изразот “во колку” со значење доколку. Па сакав да ве прашам дали е правилен тој израз. Поздрав.


Здраво! И ние сме го чуле тој израз со значење „доколку“, но не е многу чест. Изразот не е нов и најверојатно навлегол во македонскиот јазик преку српскиот, каде што постои сврзникот уколико со истото значење. Всушност, кога се користи воколку во македонскиот јазик, тој секогаш може да се замени со доколку. Сепак, иако некогаш се употребува, се согласуваме дека не е дел од стандардниот јазик. Фала за прашањето и поздрав!